Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Gouda transformeert Spoorzone tot stadsentree met allure

De Spoorzone Gouda ontwikkelt zich tot dé toekomstbestendige stadsentree voor wonen en werken. Met het hiervoor in september 2019 gepubliceerde Ontwikkelperspectief zet de gemeente haar ambities voor dit voorzieningenrijke stationsgebied uiteen. Initiatiefnemers kunnen op basis hiervan hun onderscheidende, duurzame plannen ontvouwen. De participatie met omwonenden en andere stakeholders is gestart. Zij scherpen het Ontwikkelperspectief aan.

De Burgemeester & Wethouders van Gouda willen in december 2019 het beleidskader voor de uiteenlopende ontwikkelingen in de Spoorzone Gouda vaststellen. De ambitie voor toekomstbestendig wonen en werken in de Spoorzone heeft de goedkeuring van de Provincie Zuid-Holland, volgens projectwethouder Rogier Tetteroo en wethouder Michiel Bunnik, beiden van de gemeente Gouda. Tetteroo heeft Ruimtelijke Ordening en Bouwen & Wonen in portefeuille en Bunnik is verantwoordelijk voor Grondexploitaties. “Het Ontwikkelperspectief versnelt de aanpak van onze woningbouwopgave, initieert functiemenging en sluit naadloos aan op het hoogwaardige, Goudse OV-knooppunt,” zeggen zij. 

Station Gouda is een aantal jaren geleden gerenoveerd. Daarbij is vooral geïnvesteerd in toegankelijkheid. “Nu volgt herinrichting van het aanpalende, openbaar gebied met de nodige nieuwe fietsenstallingen en een efficiënt functionerend busstation,” kondigen de wethouders aan. “Ook willen we investeren in de verbetering van bestaande wandel- en fietsroutes naar en vanuit de historische Goudse binnenstad. De Spoorzone staat een forse kwaliteitsimpuls te wachten. Verder zetten wij in op lagere parkeernormen, gelet op de nabijheid van hoogwaardige OV. We starten ook met het promoten van alternatieve vervoersvormen, zoals deelauto’s. Uiteindelijk willen we toegroeien naar het innovatieve Mobility As a Service (MAAS). Dit is het meest uitdagende concept voor het beperken van autogebruik en het stimuleren van alternatieve vormen van vervoer.

Wonen

De strategisch en nabij groen gesitueerde Spoorzone kent twaalf deellocaties, waar binnenkort woningen, kantoren en voorzieningen komen. Enkele locaties liggen braak. De rest bestaat uit te transformeren bedrijfslocaties. Sommige zijn in eigendom van de gemeente, andere weer in handen van private eigenaren of beleggers. “Onze woningbouwopgave is omvangrijk voor een stad met momenteel 72.000 inwoners,” zegt Gert van Dijken, projectmanager Spoorzone Gouda. “Buiten de nieuwe, Goudse woonwijk Westergouwe, waar al begonnen is met de bouw van in totaal 4.000 woningen, willen we in de Spoorzone nog eens 1.000 nieuwbouwwoningen realiseren. Het gaat om een evenwichtig en gemengd woonprogramma, bereikbaar voor iedere portemonnee. De Spoorzone is de entree naar de stad, dus kwaliteit staat centraal. Binnen het programma is veel ruimte voor starters en jongeren, maar ook voor stedelijke gezinnen, senioren en ‘empty nesters’. In z’n totaliteit gaan we voor een comfortabel en veilig leefklimaat.

Werken

In het projectgebied van de Spoorzone is, naast hoogbouw met appartementen, ook ruimte voor kantoren, commerciële en maatschappelijke functies en onderwijsinstituten. Deze zijn bedacht in de plinten van de gebouwen, volgens Van Dijken. “We staan pal achter transformatie van verouderde bedrijventerreinen langs het spoor en kiezen voor levendigheid in het nieuwe straatbeeld,” benadrukt hij. “Binnen de Spoorzone is ruimte voor nog 8.000 tot 12.000 m2 kantoren, zo blijkt uit regionaal onderzoek. Daarnaast volgt hier ook de ontwikkeling van een hotel. Er zijn al nieuwe kantoren en een bioscoop te vinden in de Spoorzone. Voor het gehele programma geldt dat wij vooral duurzaam en slim gebruik willen maken van de beschikbare ruimte. We stimuleren dynamiek en afwisseling. Dit college wil initiatieven vanuit de markt optimaal faciliteren en samenwerken als proactieve ontwikkelingspartner.

Flexibiliteit

Tetteroo onderstreept dat alle plannen integraal en toekomstbestendig moeten zijn. “Daarvoor is flexibiliteit in het proces belangrijk,” weet hij. “Het Ontwikkelperspectief is dan ook een uitnodiging om de diverse vraagstukken op maat en met veel creativiteit op te pakken. Dit op het gebied van zowel een hoogwaardige uitstraling, als het behoud van het milieu, inclusief klimaatbestendigheid.” De gemeente Gouda heeft een vooruitstrevende inzet rond de energietransitie voor ogen. “Het gaat ons om verbetering van langzaam vervoersverbindingen, duurzame mobiliteit en extra groenvoorzieningen, maar ook lokaal opgewekte energie. Op grond van het Ontwikkelperspectief zijn ook investeringen in bovenwijkse voorzieningen nodig, onder andere voor het verbeteren van de uitstraling van de Burgemeester Jamessingel, en de toevoeging van extra groen en water(berging). Dit komt de ontwikkeling van de Spoorzone en andere stadswijken ten goede,” aldus Tetteroo.

Cocreatie

Uitgangspunt voor de Spoorzone Gouda is toekomstbestendig ontwikkelen, zonder een te grote stapeling van eisen die haalbaarheid in gevaar kunnen brengen. Daarom werkt de gemeente waar mogelijk in cocreatie met betrokken marktpartijen aan de ontwikkeling van de Spoorzone.

Meer informatie:

Spoorzone-logo FC