Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Doorpakken vanuit een goede uitgangspositie

De centrale en concurrerende positie die Nederland inneemt op het gebied van logistieke dienstverlening oogst tevredenheid, maar is geen reden om een pas op de plaats te maken. “Om datgene waarin we goed zijn gedegen te kunnen uitbouwen en de regie te nemen, is nu een nationale visie en strategische onderlinge samenwerking noodzakelijk,” zegt Arthur van Dijk, voorzitter van Transport & Logistiek Nederland (TLN), tevens lid Topteam Logistiek

Van Dijk constateert dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd op het gebied van de ontwikkeling van nieuw logistiek vastgoed. “Zo is er ruim twee miljoen vierkante meter aan veelal duurzame en flexibel in te zetten distributiecentra gerealiseerd,” zegt hij. “Qua omvang betekent dit dat we er zo’n 400 voetbalvelden aan DC’s bij hebben. Het totale logistieke vastgoedmetrage is hiermee toegenomen tot circa 30 miljoen vierkante meter. Het grootste deel daarvan bewijst zich met dynamische bedrijvigheid. Dat heeft niet alleen te maken met het snelgroeiende e-commerce segment, maar vooral ook met de centrale positie die ons land inneemt tussen Londen, Parijs en het Duitse Roergebied.

Optelsom

Naast snelle, kwalitatieve logistieke vastgoedontwikkeling biedt Nederland een uitstekende infrastructuur, volgens Van Dijk. “We beschikken qua weg, water, spoor en lucht over uitgekiende en goed onderhouden netwerkverbindingen. Buitenlandse bedrijven kiezen ook voor opslag in en distributie vanuit Nederland vanwege het gunstige belastingklimaat, waarin onder meer pas bij levering BTW is verschuldigd. Daarnaast oogst onze arbeidsmoraal waardering, evenals het gemak waarmee hier flexibele arbeid mogelijk is.

Grote voordelen biedt bovendien de toenemende samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden met als doel om steeds meer jongeren te interesseren voor een carrière in de logistiek. Van Dijk: “Onlangs is zelfs een pilot georganiseerd om via ‘serious gaming’ al praktische voorkennis te bieden aan basisscholieren. De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde voor onderwijs en bedrijfsleven in recente onderzoektrajecten games, die specifieke aspecten in de logistiek benaderen, zoals stadslogistiek en ‘gain sharing’ in samenwerkingsverbanden. De games creëren bewustwording en stimuleren inzichtelijkheid en effectiviteit van processen in de logistiek.

Van Dijk signaleert verder goede sub-initiatieven op het gebied van certificering, uitzendkrachten, financiële constructies en andere specialisaties.” Nederland profiteert versneld van de aantrekkende wereldeconomie,” zegt hij. “Hier is sprake van een optelsom. We zijn goed in transport en overslag, opslag en warehousing, logistics en value added services, ketenregie, overkoepelend acteren, slimmer, sneller en duurzamer werken en ICT. Maar blijven we dat ook op de lange termijn?

Digitalisering

Verdere digitalisering is onze nieuwste kans,” vervolgt Van Dijk. “Een adequate digitale infrastructuur draagt onder andere bij aan de gewenste modaliteitonafhankelijkheid. Deze krachtige kans vormt echter ook een bedreiging. Uitvoerderschap, in plaats van automatische regie, kan een geduchte consequentie zijn. De hele wereld neemt digitalisering serieus en overal ontstaan op dat gebied razendsnelle ontwikkelingen. Wij zijn daarin dus niet per definitie uniek. Dat betekent dat nieuwe aanbieders met zelfdenkende datasets straks bepalen hoe bedrijven hun goederen gaan vervoeren. Daarmee komt onze uitgangspositie als ‘Gateway to Europe’ onder druk te staan. We moeten dus scherp en vooruitstrevend blijven om als koploper stand te houden. De logistieke sector moet optimaal willen en kunnen inspelen op ontwikkelingen, zoals ‘big data’, ‘shared economy’, 3D printing, biotechnologie en kritisch nadenken over wat de klanten van de opdrachtgever willen. Dat betekent zicht krijgen op relaties om de beste dienstverlening te kunnen garanderen. Naast alle digitalisering mogen we de fysieke wereld bij voortduring niet uit het oog verliezen.

TLN is een invloedrijke brancheorganisatie in het goederenwegvervoer en de logistieke diensterverlening. De organisatie biedt individuele diensten en (inter)nationale collectieve belangenbehartiging voor bijna 5.500 leden. TLN fungeert als kennisbron en zoekt naar maatwerkoplossingen, die ondernemerschap helpen verbeteren. Daarnaast werkt TLN continu aan haar externe netwerk op politiek en overheidsniveau.

Transport & Logistiek Nederland (TLN)

Trendsetters investeren

Als Nederland dit tijdig onderkent, ziet Van Dijk goede toekomstkansen. “We moeten als topsector flink doorpakken,” onderstreept hij. “Gewenst is allereerst een datavisie, met name gericht op het delen van gegevens. Omdat we trendsetter zijn, moet ook de Rijksoverheid bereid zijn om fors te investeren. Nu de Randstad en het zuiden van ons land vrijwel vol zijn met logistieke hotspots komen ook andere regio’s in beeld. Zo bieden het gunstig gesitueerde en goed met Duitsland en de havens van Rotterdam en Antwerpen verbonden Flevoland en de nabijgelegen provincies absolute topkansen met nog relatief lage grondprijzen.

Van Dijk is voorstander van een nationale visie en strategische onderlinge samenwerking. “Er is behoefte aan zekerheid over hoe we wáár heen willen de komende tien tot twintig jaar,” zegt hij. “Winstgevende groei hangt vooral samen met innovatie en efficiëntie. We moeten bereid zijn om continu te innoveren, niet alleen op het gebied van papierloos handelen, maar ook qua slimmere logistiek, verbeterde routes en duurzame transportmiddelen. Onze goede uitgangspositie rechtvaardigt innovaties en ambities, zoals het emissieloos bevoorraden van de binnensteden in 2025 en in 2030 overig ‘low emissie’ transport met onder meer Euro 6 en vervolgens waterstof innovaties, die de batterijproblematiek oplossen. TLN is niet alleen maar dubbele banden en diesellucht. Transport en logistiek biedt Nederland jaarlijks een toegevoegde waarde van zo’n 40 tot 50 miljard euro. Onze ambities gaan ook verder dan de vraag van dit moment. Dat creëert een perfecte meerwaarde voor (potentiële) opdrachtgevers.

Kansrijk

Steeds meer landen laten een oogje vallen op Nederland distributieland. “Daaronder bevindt zich het kansrijke China,” weet Van Dijk. “Nederland heeft dan ook een goede uitgangspositie voor bijvoorbeeld de Nieuwe Zijderoute, ook wel One Belt One Road (OBOR) genoemd. Met dit Chinese initiatief, dat meer omvat dan een spoorverbinding tussen China en Europa, is economische groei, regionale ontwikkeling en een mondiale invloedsfeer en infrastructuur gemoeid. Het is in deze groeifase van belang om niet alleen richting Europa, maar ook naar de stijgende goederenstroom richting de Chinese markt te kijken.” Van Dijk neemt dit voorjaar deel aan de grote Nederlandse handelsmissie naar China met premier Mark Rutte. Onder dit gezelschap bevinden zich verder drie ministers en 230 mensen uit het bedrijfsleven.

Meer informatie:

Transport & Logistiek Nederland (TLN)
Mr. Arthur Th.H. van Dijk, voorzitter
Boris Pasternaklaan 22,
postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer
088 – 456 7109
www.tln.nl

Arthur van Dijk