Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Samenwerking met Rijk en Provincie krijgt vorm op drie niveaus

De samenwerking met het Rijk en de Provincie heeft in Eindhoven geresulteerd in een meerjarenprogramma met drie thema’s. De Regio Deal Brainport Eindhoven, de Woondeal en de ontwikkeling van de Eindhoven Internationale Knoop XL (EIK XL) zijn zowel lokaal, als regionaal en nationaal van groot belang.

Van het meerjarenprogramma voor de economisch sterke regio Eindhoven, dat vorm krijgt op drie niveaus, kan heel Nederland profijt hebben, volgens Jos Roijmans, gebiedsmanager Spoorzone van Eindhoven. “Zo maakt de Regiodeal Brainport Eindhoven deel uit van de Brainport Nationale Actieagenda. Rijk en regio investeren samen € 370 miljoen in de uitvoering daarvan. € 130 miljoen is afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet.

Extra impuls

Dat is een eenmalige, extra impuls voor een tijdsbestek van vier jaar, vervolgt Roijmans. “De geldsom is bestemd voor concrete, aanvullende investeringen op het gebied van aantrekkelijke voorzieningen, het werven en behouden van talent op alle onderwijsniveaus, en innovaties met een maatschappelijke impact. Voorwaarde daarbij is € 240 miljoen cofinanciering van investeringen op infrastructureel en ruimtelijk gebied, het innovatie- instrumentarium en de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zowel het bedrijfsleven, als de regio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant dragen hieraan bij.

Eindhoven verbetert haar vestigingsfactoren onder meer met een Brainport Conference Center en Eindhoven Engine. Roijmans: “Eindhoven Engine is een samenwerkingsprogramma tussen regionale kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit om creativiteit te bevorderen, in hoog tempo kennis te vergaren, technologische oplossingen te ontwikkelen en deze sneller te vermarkten. We willen met multidisciplinaire teams vlot van kennis-naar-kunde-naar-kassa op een inspirerende research locatie. Broedplaatsen zien wij als de humuslaag onder een welvarende economie. Ook daarmee kunnen we onze (inter)nationale concurrentiepositie gestaag verbeteren.

Versnellen woningbouw

Voldoende woonaanbod is voor dit alles een belangrijke ­voorwaarde. Daarom hebben het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Provincie Noord-Brabant, aansluitend op de Brainport Nationale Actieagenda, afspraken gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de woningbouw te versnellen. Roijmans: “De deal omvat ook de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de aanpak van excessen. De versnelling moet – met een toename van zo’n 3.000 stuks per jaar – in 2024 leiden tot 27.000 nieuwe woningen. Ook is binnenkort de oplevering van 1.000 tijde­lijke woningen gepland. Het Rijk ondersteunt de Woondeal met
€ 750.000,- voor onderzoek en pilots. Zo wordt onder meer bekeken of projecten gebruik kunnen maken van bijzondere regels, waarmee we tijdswinst kunnen boeken.” De woningbouwopgave voor Eindhoven is nieuwbouw van zo’n 40.000 woningen tot 2040. “Daarvan moet het grootste deel vóór 2027 klaar zijn,” zegt Roijmans. “We staan dus voor grootschalige verdichting in de binnenstad. Realisatie binnen de Spoorzone gebeurt vooral in de centrumgebiedsdelen Strijp-S, Emmasingelkwadrant, Stadionkwartier en in EIK XL.”
De partijen zetten verder in op het terugdringen van woonoverlast, ondermijning en de aanpak van slecht verhuurderschap. Daarnaast zijn middelen gereserveerd voor samenwerking aan een integrale leefbaarheidsaanpak. Het Rijk stelt € 150.000,- beschikbaar voor innovatieve concepten met bijvoorbeeld 3D geprinte woningen, duurzame transformatie, of het Brainport Smart District, een slimme wijk waar nieuwe technieken op het gebied van vervoer, duurzaamheid en energieopwekking worden toegepast.

Verbindingen

Roijmans wijst erop dat een succesvolle herontwikkeling van EIK XL verder direct samenhangt met een uitstekende bereikbaarheid. “Het treinverkeer neemt naar verwachting in 10 jaar met 35% flink toe,” zegt hij. “Reizigers moeten vanuit Eindhoven binnen het uur kunnen arriveren in andere grote steden binnen een straal van 150 km. Zo ligt de focus ook op een nieuwe, snelle treinverbinding in 2025 tussen Eindhoven en Düsseldorf.”

Start bouw

Binnen de Spoorzone gaat in 2020 de ontwikkeling van een project in District E al van start, evenals het nieuwe kantoorgebouw voor eindgebruiker VodafoneZiggo, naast het Student Hotel in Lichthoven. Roijmans: “In het najaar van 2020 start ook de bouw van technologisch hoogwaardig kantoor Edge Eindhoven. Dit 40 meter hoge gebouw biedt 25.000 m2 kantoorruimte en een atrium voor openbaar gebruik. Het publiek kan er doorheen wandelen richting de kleine rivier de Dommel. Daar vlakbij verrijst een 15.000 m2 grote woontoren met circa 175 appartementen. Aan de noordkant van de spoorlijn nadert de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw zijn einde. En huisvest als het klaar is het Rijksvastgoedbedrijf. En komt hier de nieuwe huisvesting voor de Belastingdienst. In 2020 komt ook het KPN-gebouw vrij. Naar herontwikkeling daarvan is een brede studie opgestart. Aan de zuidkant volgt, in samenwerking met ProRail, de in 2022 op te leveren nieuwe stalling onder het stations­plein voor bijna 5.000 fietsen.

Verkeersgebied

In het eerste kwartaal van 2020 staat ook de vaststelling gepland van de ontwikkelvisie Fellenoord, dat ook onderdeel van EIK XL is, volgens Roijmans. “Er staan in deze visie drie belangrijke interventies op stapel,” kondigt hij aan. “Allereerst is er de omvorming van de verkeersader Fellenoord richting de stadsboulevard naar een smaller profiel met minder gemotoriseerd verkeer. De gemeente wil daarbij stevig vergroenen om de klimaatstress te reduceren. Daarnaast willen we de groene setting van de universiteitscampus nadrukkelijk verbinden met het stadscentrum. Waar nu nog een ‘muizengaatje’ dienst doet, willen we ruim baan geven aan het Dommeldal. Verder zoeken we momenteel naar een acceptabele mogelijk kelderconstructie voor de uitbreiding van het huidige busstation Neckerspoel.