Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

POLO: toekomstbestendige logistiek

Nederland heeft, als distributieland, met de fysieke mogelijkheden en slagkracht van het oosten van het land nog ongekende toekomstkansen en kan de overvolle Randstad gestroomlijnd gaan ontlasten. Dat zegt Janneke Gramberg,
programma- manager Port of Logistics Overijssel (POLO). “We werken graag samen, bieden een relatief gunstig arbeidspotentieel, weten dat aan te boren, en zijn niet bang voor vernieuwing en vooruit denken
en doen,” bevestigt zij.

Om de huidige positie als logistieke draaischijf te behouden en te versterken is gerichte samenwerking tussen bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen onontbeerlijk, zowel binnen de provincie als daarbuiten. Hoewel de havenbedrijven, de ondernemers en de provincie Overijssel al stevig aan de waterwegen timmerden en zich inzetten voor de binnenvaart, is snel inspelen op ontwikkelingen en kansen van groot belang, volgens Gramberg. “Daarom ondersteunt Overijssel de regionale netwerken en bundelen we onze krachten provincie breed in POLO. POLO is een ondernemersgedreven samenwerkingsverband en fungeert onder meer als aanjager van kansrijke ontwikkelingen op het gebied van goederenvervoer en logistiek. Iedere regio heeft zijn eigen kracht en mogelijkheden en bouwt deze uit om vervolgens via kennisdeling, onderlinge afstemming en het uitrollen van innovatieve projecten elkaar te versterken. Zo werken Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle nauw samen met synergie in het verschiet. Met het optreden in groter verband ontstaan het beoogde ondernemersperspectief en de gewenste aantrekkingskracht voor (inter)nationale investeerders. Gezamenlijke profilering en acquisitie zet ons definitief op de kaart.

Logistieke draaischijf

Overijssel heeft goede weg- en waterverbindingen met Rotterdam en Amsterdam, en ligt bovendien op de in ontwikkeling zijnde North Sea Baltic Corridor, de route tussen de ARA zeehavens, Bremen, Hamburg, Oost-Europa en de Baltische Staten. Deze gunstige positie verdient het om maximaal te worden benut, volgens partijen. De provincie steekt dan ook veel tijd, geld en energie in de verbreding van weg en waterverbindingen en de aanleg van nieuwe wegen en kanalen om het groeiende goederenvervoer meer toekomstperspectief te bieden. Doel daarbij is ook dat Nederland zich kan waarmaken als distributieland bij uitstek.

Port of Deventer

Port of Deventer is één van de grootste binnenhavens van Nederland en heeft een sleutelpositie in het TEN-T. Met de aanleg van een BCTN containerterminal, in combinatie met de ligging aan de IJssel en A1 Bedrijvenpark, is hier over enkele jaren een sterke impuls te verwachten voor duurzaam vervoer over water. “Port of Deventer heeft nu een belangrijke functie voor onder meer de productie van overslag van veevoer, zand, grind en mineralen,” zegt parkmanager Mark van Mast. “De vijf havenarmen zijn via de Prins Bernhardsluis toegankelijk voor schepen in cemtklasse IV. Momenteel wordt onderzocht of deze sluis geschikt kan worden gemaakt voor klasse V schepen. We hebben ambitieuze plannen om onze positie te verbeteren. Mede dankzij onderzoek door POLO zijn er kansen in beeld, om in te zetten op significante groei van vervoer over water, zowel in containers, als in bulkgoederen, maar bijvoorbeeld ook in palletvervoer. We bekijken grondig hoe we dit kunnen stimuleren.” In de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel is Deventer aangewezen als logistieke hotspot.

“Met facilitatie van bestaande, havengebonden bedrijven en het aantrekken van nieuwe havengebonden ondernemingen breiden we stap voor stap uit,” vervolgt Van Mast. “We richten ons verder op het behoud van agrofood, maar ook op de groei van aanmerende riviercruiseschepen. De gemeente is onder meer bezig met een nieuw beheer- en onderhoudplan voor de haven. De betrokken ondernemers ontmoeten elkaar tegenwoordig al halfjaarlijks. Verder werken we nauw samen met Port of Twente en Port of Zwolle.”
A1 Bedrijvenpark en S/park, het Open Innovatiecentrum in chemie en technologie zijn benoemd tot provinciale topwerklocaties.

Multimodale bereikbaarheid

In POLO verband is inmiddels een provinciebrede visie opgesteld om de multimodale bereikbaarheid van de logistieke hotspots te verbeteren. De havens vormen een vitaal onderdeel van het infrastructurele netwerk. Maatregelen omvatten niet slechts de opwaardering van het wegennet, maar ook het samen verbeteren van kaden, overslagmogelijkheden, de ontwikkeling van stadsdistributie en vrachtwagenparkeerplaatsen. Daarnaast is de focus gelegd op digitalisatie en innovaties om de informatievoorziening, de doorstroming op het wegennet, de doorvaart op de kanalen en het economisch functioneren te optimaliseren. De partners investeren zelf. Daar waar nodig willen zij aansluiten bij landelijke of Europese programma’s en lobbyen zij voor middelen.

Opkomst binnenvaart

Zo maken Port of Zwolle en de regio zich sterk voor de lobby voor Kornwerderzand. Deze verbinding maakt het vervoer van continentale goederen met kleinere coasters direct van en naar de IJsselmeerhavens mogelijk. Dat is niet alleen goed voor het noordoosten, maar voor heel Nederland. Aanleg van de nieuwe sluis ontlast de grote zeehavens en het Randstedelijke wegennet. Daarnaast kan de maritieme sector zich verder ontwikkelen op het gebied van scheepsbouw en luxe jachtbouw. POLO ondersteunt ook de inzet van Port of Twente voor de opwaardering van de Twentekanalen en de ontwikkeling van een havenvisie voor Deventer, waar nu al niet havengebonden bedrijven plaatsmaken voor de watergebonden logistiek. Anderzijds werkt Port of Twente al samen met ondernemers en Rijkswaterstaat aan de Blauwe Golf/Smart Port Twente.

Port of Twente

Twente is een belangrijke logistieke hub in Oost-Nederland en profileert zich niet alleen als meest vooruitstrevende High Tech regio, maar ook als logistieke hotspot binnen het internationale TEN-T vervoersnetwerk. Met Port of Twente wordt ingezet op het versterken en verder laten groeien van de logistieke sector, volgens manager Gerry Waanders. “Het havenbedrijf, de Logistic Association en het – straks duizenden arbeidsplaatsen genererende – XL Businesspark trekken hiertoe sinds kort samen op onder deze naam,” zegt hij. “De eerste fase van de in totaal 180.000 m2 grote T-Port Logistic Campus van Heylen Warehouses is afgerond en in gebruik genomen. De uitbreiding voor Timberland is bijna gereed en meer ondernemingen gaan dit jaar van start met zowel bouw- als logistieke activiteiten. Daarnaast werken Port of Twente, lokale overheden, werkpleinen, uitzendbureaus en kennisinstellingen samen aan oplossingen voor de toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel. Zo organiseren zij onder meer een ‘Week voor de Logistiek’ en zijn zij bezig met de opzet van het ‘Huis van de Logistiek’. Hierin gaan kennisdeling en het faciliteren van opleidingen een bijdrage leveren om te kunnen voldoen aan marktvraag.

Naast de containerterminal in Hengelo beschikt Combi Terminal Twente sinds 2018 over een volledig operationele container­terminal op het multimodaal ontsloten XL Businesspark. Dit bewijst een belangrijke vestigingsmagneet te zijn, volgens Waanders. “Daarom doen we nu samen onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de kade en opslagcapaciteit voor containers. Met Port of Twente, waarin ook de gemeente Lochem participeert – volgens een de provinciegrens overschrijdende samenwerking – heeft de regio Twente/Achterhoek één van de grootste binnenhavens van Nederland, die zich samen met Port of Deventer en Port of Zwolle uitstekend versterken binnen POLO. Zo kunnen we van onze kant ons digitaliseringsproject ‘Blauwe Golf/Smart Port Twente’ uitrollen binnen en wellicht ook buiten Overijssel.

Verduurzaming

We hebben een zware opgave op het gebied van logistieke verduurzaming,” zegt Gramberg. “Tot oplossingen komen we op verschillende schaalniveaus. Het gaat hierbij om slim, anders en toekomstbestendig vervoeren, om logistieke efficiëntie, modal shift van weg naar water of naar spoor en om de inzet van duurzame vervoersmiddelen. Om duurzame ontwikkelingen, zoals Zero Emissie stadslogistiek (Green Deal ZES), zorg- en afvallogistiek en modal shift van weg naar water op te starten, zetten we logistiek makelaars in. POLO zorgt er ook voor dat partners binnen de provincie goed kunnen aanhaken bij het landelijk opgestarte programma Clean Energy Hubs. Hierbij gaan provincies en het Rijk samenwerken met ondernemers aan een dekkend distributienetwerk voor duurzame brandstoffen, het bevorderen van het gebruik van duurzame vervoermiddelen en de productie van duurzame brandstoffen voor het wegverkeer en de binnenvaart.

Port of Zwolle

Port of Zwolle is één van de belangrijkste logistieke hubs in het noordoosten van Nederland. “We zetten het sein op groen voor verdere groei en zoeken daartoe ook provinciegrensoverschrijdende samenwerking,” zegt Jeroen van den Ende, directeur van Port of Zwolle. De moderne havens in Zwolle, Kampen en Meppel zijn gelegen aan diep vaarwater en beschikken over een eigentijdse containerterminal. De economisch bloeiende top- en tevens werklocatie Hessenpoort huisvest multinationals en bevindt zich aan de verkeersader A28. We vormen één van de drie snelst groeiende Nederlandse regio’s, vergroten daarmee de leefbaarheid in de Randstad, en staan multimodaal op het netvlies in havensteden, zoals Rotterdam en Amsterdam.” De groeiende economie, goede HBO opleidingen en plezierige woonomgeving trekken nieuwe arbeidskrachten, volgens Van den Ende. ”We verwelkomen dan ook graag meer verladers en transportbedrijven, die we niet alleen gunstig gelegen, watergebonden kavels bieden, maar ook het voordeel van één efficiënt loket en meer innovatieve logistieke concepten, die we graag uitrollen,” zegt hij. ”In POLO verband is een solide basis gelegd voor logistiek beleid, staan we sterk, kunnen we veel kennis delen en goed vooruitzien. De ontwikkeling van de circulaire economie brengt meer recycling, duurzamer goederengebruik en meer (lokale) productie van biobrandstoffen met zich. Daardoor nemen ook de lokale en regionale goederenstromen toe.

Port of Zwolle heeft de ambitie om ook grotere coasters via het – uitgebaggerde – IJsselmeer te ontvangen. Daarom maakt Port of Zwolle zich op voor het verlengen, verdiepen en verbreden van de Kornwerderzandsluis op de Afsluitdijk.

Instroom logistieke arbeidskrachten

Alle regio’s binnen Overijssel zijn verder actief bezig met de arbeidsmarkt en passend onderwijs. De historie ligt er onder meer aan ten grondslag dat de krapte op de arbeidsmarkt zich hier niet in die mate manifesteert als in andere gebieden. Toch noodzaken piekvragen bij de vestiging van grote bedrijven, zoals op XL Businesspark in Almelo, tot extra maatregelen om deze te laten aansluiten op het arbeidspotentieel. Port of Twente zet zich daarom bij voortduring in voor het oplossen van te verwachten knelpunten op dit gebied, samen met de regiogemeenten, werkpleinen en onderwijsinstellingen. Zo maken potentiele werknemers nu via een innovatieve aanpak laagdrempelig kennis met logistiek en binnenvaart, of laten zij zich al begeleiden bij in- en doorstroming.

Lange termijnsucces

Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle gebruiken inmiddels alle onderlinge bestaande data en initiëren de ontwikkeling van vernieuwende datasystemen op het gebied van bevrachting en goederenvervoer, waarmee Nederland en het buitenland hun voordeel kunnen doen en gefundeerde keuzen kunnen maken. “Digitalisering is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Bedrijven moeten elkaar kennen en optimaal gebruik kunnen maken van elkaars gegevens en vervoermiddelen met als doel een goede balans tussen een florerende economie en een gezond milieu op de lange termijn,” aldus Gramberg.

Port of Logistics Overijssel

Port of Logistics Overijssel (POLO) is een ondernemersgedreven netwerksamenwerking tussen logistieke ondernemers, de overheid, onderwijs- en kennisinstellingen en brancheorganisaties. Het doel is de logistiek van Overijssel op de kaart te zetten, te versterken en te verduurzamen. POLO zet in op de thema’s ‘Ruimte & Bereikbaarheid’, ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’, ‘Kennis & Innovatie’ en ‘Profilering & Acquisitie’. Deze flexibele samenwerking aan ontwikkelingen en innovaties moet bijdragen aan een goed bereikbaar, vitaal en duurzaam Overijssel. POLO biedt ook een centrale toegang voor bedrijven en overheden, die vragen hebben en/of willen aanhaken.

Meer informatie:

Port of Logistics Overijssel (POLO)
ir. Janneke Gramberg, programmamanager POLO
j.gramberg@overijssel.nl
+316 5523 8517

www.haven.deventer.nl/port-of-deventer
www.portoftwente.com
www.portofzwolle.nl