Medio 2018 eerste zeeschip aan de kade

Arthur Jager

Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Medio 2018 eerste zeeschip aan de kade

De start van de ontwikkeling van het zeehaventerrein HoogTij is begonnen. Nog voordat de klanten in kaart zijn gebracht, wordt de grond bouwrijp gemaakt, de kade gebouwd, de infrastructuur uitgerold en de vergunning klaar gelegd. “Voor de bedrijven die zich hier willen vestigen is het in feite straks plug & play”, zegt directeur Paul Pot van HoogTij, een samenwerking van Zaanstad en Havenbedrijf Amsterdam. Hij verwacht medio 2018 het eerste zeeschip via het Noordzeekanaal aan de kade te begroeten.

De Amsterdamse havenregio is een van ’s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Met een goederenoverslag van 95 miljoen ton per jaar is het de vierde haven van Europa. Het havengebied biedt faciliteiten voor transport, opslag en overslag van droge en natte bulk, stukgoed en containers.

De realisatie van het haventerrein HoogTij is onderdeel van de ontwikkeling van een nieuwe zeehaven in het gebied tussen Amsterdam en Zaanstad. Het allereerste begin dateert van de periode 2007-2009, waarna de economische crisis het project goeddeels bevroor. Nu de markt weer aantrekt en alle belanghebbende partijen inzien dat er geïnvesteerd moet worden om de uitgifte en vestiging snel te laten plaatsvinden, zit er vaart in de ontwikkeling, zegt Alwin Westerbeek, netwerkontwikkelaar Economie van Zaanstad. “De opleving in de economie en het vertrouwen in de markt hebben dus een handje meegeholpen.” 

Havengeld: één loket
Zaanstad en Havenbedrijf Amsterdam (HbA) getuigen ook in een ander efficiency-project van hun regionale samenwerking. Hierin staat de harmonisatie van de havengelden centraal. HbA gaat de exploitatie doen van het havengeld, en daarmee de inning voor Amsterdam en Zaanstad. Reders en schippers krijgen straks maar met één loket te maken, waaraan zij nog maar één keer havengeld betalen.

Slagvaardig en solide

HoogTij ligt aan de noordkant van de Amsterdamse haven, en direct aan het Noordzeekanaal. Het totale terrein is 130 ha, waarvan 110 ha uitgeefbaar. Het haventerrein (het ‘natte’ deel) met een oeverlengte van circa 1.000 meter beslaat 27 ha en grenst aan het diepe water van het kanaal. In dit uitleggebied, waarvan de eerste kavels in de loop van dit jaar uitgeefbaar zijn, mogen bedrijven tot en met de zware milieucategorie 5.1 zich vestigen.

Havenbedrijf Amsterdam (HbA) en de gemeente Zaanstad trekken samen met de provincie op in Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan BV (OHW). De regionale bundeling van de bestuurlijke, ambtelijke en commerciële krachten levert volgens Pot en Westerbeek een combinatie op die niet alleen slagvaardig maar ook solide en betrouwbaar is. 

Kade

Binnen de samenwerking heeft OHW de eerste 10 ha grond verkocht aan de gemeente Zaanstad, die ze vervolgens in erfpacht aan het Havenbedrijf Amsterdam heeft uitgegeven. “Een mijlpaal in de lange geschiedenis van deze ontwikkeling”, zeggen beiden. Het Havenbedrijf gaat de kavels op zijn beurt in ondererfpacht uitgeven aan bedrijven die zich op het strategisch gelegen haventerrein willen vestigen. HbA is daarmee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de ‘natte terreinen’ in HoogTij en de aanleg van de kade. OHW neemt de realisatie van het terrein, de noodzakelijke dijkverlegging en de infrastructuur voor zijn rekening. Gezamenlijk investeren ze circa € 40 miljoen.

Serieuze belangstelling

“Door het plug & play-concept dat wij nu aanbieden is de belangstelling serieus gegroeid”, zegt directeur Pot. “Waar bedrijven vroeger zelf de grond moesten kopen en investeren in de kade, wordt nu alles al voorbereid en geregeld. Op dit moment praten we met een groep bedrijven die geïnteresseerd zijn om zich op het haventerrein te vestigen. Westerbeek vult aan: “Het zijn havengebonden ondernemingen op het gebied van offshore, logistiek en dienstverlening voor de industrie. Ze willen deel uitmaken van de sterke economie in de metropoolregio. Niet alleen de goede bereikbaarheid via water maar ook over de weg maakt de locatie interessant.” De erfpachtconstructie geldt overigens niet voor de grond op het ‘droge’ terrein, waar al meerdere bedrijven zich hebben gevestigd. 

Tot slot wijzen Pot en Westerbeek erop dat zij zich willen focussen op duurzame ontwikkeling in samenwerking met de omgeving en de bedrijven die zich hebben gevestigd op HoogTij. Het aanbieden van het koude- en warmtenet van energiebedrijf ETECK is een eerste begin.