Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

NVB De tijd is rijp om samen op te trekken

De economische groei brengt voor Nederland grote uitdagingen met zich, vooral op het gebied van bereikbaarheid en toekomstbestendigheid. “Slechts een slim, duurzaam en meer geïntegreerd vervoerssysteem kan oplossing bieden voor het mobiliteitsvraagstuk,” zegt Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). “Binnenvaart en binnenhavens kunnen daarbij een rol van betekenis spelen.” De NVB nam recentelijk het voortouw en legde een visie op de toekomst neer.

Nederland beschikt over een uitgebreid vaarwegennetwerk dat alle economische kerngebieden verbindt. Zo’n 37% van het totale nationale transportvolume bereikt z’n doel al over water. De relatief klimaatvriendelijke binnenvaart kan de verwachte toename in goederenvervoer zonder congestie opvangen en daarmee één van de uitkomsten bieden binnen het mobiliteitsvraagstuk.

Doelmatig inspelen op nationale, Europese en mondiale kansen vraagt echter om schaalvergroting, volgens NVB voorzitter Eric Janse de Jonge. “Dat is lastig te bereiken zonder een visie. Zowel havens als havenregio’s moeten zich daarvan bewust zijn. We moeten ook op gemeentelijk en regionaal niveau meer naar buiten treden met de huidige economische spin-off en de perspectieven van de havens. Koppeling van de nationale zee- en binnenhavens zal vervolgens uitwijzen hoe belangrijk de binnenhavens zijn voor het toenemende goederenvervoer naar het achterland. Als kennispartner zijn wij bereid om, zodra de regioclusters functioneren, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) te helpen bij haar systeemverantwoordelijkheid en het via een visie oppakken van de centrale regie. Het Rijk investeerde al in de infrastructuur, maar er is nog veel werk te verzetten.” De NVB weet al jaren toegevoegde waarde te bieden bij belangrijke ontwikkelingen rond de Nederlandse binnenhavens.

Strategische afwegingen

Het verenigingsbestuur voorziet dat Nederland alleen via bundeling en nauw onderling overleg haar internationale positie als vooraanstaand distributieland kan behouden en versterken.” Met elkaar beconcurreren gaan we kopje onder, volgens Janse de Jonge. “Afspreken wie waarom welk deel van de logistieke keten oppakt en wie welke goederen voor zijn rekening neemt, leidt daarentegen wél tot – gezamenlijk – economisch profijt,’ benadrukt hij. “Met het maken van soms moeilijke keuzen en strategische afwegingen kunnen we onze goede vooruitzichten optimaal benutten.

Belangenorganisatie

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) behartigt de professionele belangen van 63 aangesloten leden, waaronder provincies, gemeenten, havenbedrijven, havensamenwerkingen en ontwikkelingsmaatschappijen. Daarbij vertegenwoordigt een vijftal leden alleen al 27 gemeenten. Ook heeft de NVB geassocieerde partners, zoals consultants op het gebied van water- en havenmanagement.

De NVB is gesprekspartner voor en verzamelaar en ontsluiter van kennis op het gebied van binnenhavenbeheer, vaarwegen, zeehavens, binnenvaart en andere modaliteiten. De organisatie informeert haar leden via een jaarcongres, het NVB Nieuws, nieuwsbrieven, sociale media, masterclasses voor beginners en gevorderden en regionaal en thematisch overleg.

Speerpunten NVB

– De totstandkoming van een gezamenlijk afgestemde, ­landelijke strategie.
– Het delen van kennis en adviseren inzake regionale en ­landelijke samenwerking in het kader van gewenste, toekomstbestendige binnenhavenontwikkelingen.
– Het ontwerpen van modellen, databanken en slimme systemen om steeds meer zowel uniform als efficiënt te kunnen beheren, begroten, havengelden vast te stellen en te innen.
– Energietransitie.
– Het internationaal behartigen van de belangen van de Nederlandse binnenhavens in de vorming van het Europese transportnetwerk (TEN-T).

De website havens.binnenvaart.nl biedt met het beleidsplan 2016-2020 een overzicht van alle speerpunten van de NVB.

Janse de Jonge is een groot voorstander van samenwerken op het gebied van nieuwe energie, stukgoed en containers. “De tijd is rijp om samen op te trekken,” zegt hij. “Frisian Ports is daarvan een goed voorbeeld. Dit samenwerkingsverband van 8 Friese havens zet hun aantrekkelijke positie goed op de (inter)nationale kaart. Eind januari 2018 sloegen ook tien aan de Maasroute gelegen Limburgse binnenhavens de handen weer ineen voor een volgende termijn. Deze in 2011 opgestarte samenwerking is inmiddels op meer fronten dermate succesvol, dat Blueports Limburg nu de contacten met de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen en de havens van Duisburg en Luik fors kan versterken.

Ook de NVB doet er alles aan om contacten met verwante organisaties te stimuleren. Janse de Jonge: “Ons hoofdthema is nu het neerleggen van een gezamenlijke visie om synergie te verkrijgen. Binnenvaartbrancheverenigingen Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer zien dit ook zo. De voorstellen liggen klaar. We moeten nu de verschillende invalshoeken met elkaar vergelijken, zodat we na het komende zomerreces één strategie kunnen overhandigen aan minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W. We willen zekerheid over de kant die we moeten opgaan. We willen ook weten wat we als sector zelf kunnen uitvoeren en wat de minister kan toevoegen. Uiteraard is het vervolgens noodzakelijk om ook binnen de eigen sector te kunnen relativeren en samenwerking te zoeken op het gebied van het eveneens kansrijke vervoer per spoor. Dat wordt afstemmen op hoog niveau met een lange adem, maar met de inzet van slimme multimodale en synchromodale ketens valt veel winst te behalen. Sommige multinationals, zoals Tata Steel, vervullen al een voortrekkersrol op dat gebied. Tata Steel kiest ervoor om bijvoorbeeld grondstoffen voor staal via ‘modal shift’ Europa binnen te krijgen.

Cruciaal

Cruciaal in de moderne, snel veranderende wereld van havens en logistiek is verder adequate informatie-uitwisseling tussen bedrijven, vervoerders, havens en andere partijen in de logistieke keten, volgens Janse de Jonge. “Een goede digitale infrastructuur is daartoe onontbeerlijk,” zegt hij. “Bij de invulling daarvan dreigt her en der versnippering. Wij streven onder andere naar een landelijke uitrol in de binnenhavens van door Rijkswaterstaat ondersteunde initiatieven, zoals RiverGuide en het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS).

Sinds Nederland zich heeft gebonden aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs, staat ook een drastische beperking van de CO2-uitstoot vast,” vervolgt Janse de Jonge. “De impact van de energietransitie is aanzienlijk. Zo veranderen goederenstromen en grondstoffenmarkten. De circulaire economie kan zich ontwikkelen tot een invloedrijke factor. Havens zullen hun bakens dan ook niet alleen vanuit economisch perspectief moeten verzetten. De NVB wil graag, samen met andere kennispartners, onderzoeken hoe binnenhavens kunnen bijdragen aan een energieneutraal en duurzaam Nederland.

Het NVB jaarcongres 2018 vindt plaats in november in Flevoland bij de nieuwe Flevokust Haven in Lelystad

Meer informatie:

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)
Eric Janse de Jonge, voorzitter
Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam
010 – 7989840
nvb@binnenvaart.nl

havens.binnenvaart.nl

Eric Janse de Jonge
Eric Janse de Jonge