Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Samen koersen op economische én groene groei

Nederland kan haar kansrijke Europese en mondiale positie als ‘Nederland Distributieland’ waarmaken, als alle betrokken partijen samen koersen op economische én groene groei. Dat zegt NVB voorzitter Eric Janse de Jonge. “Het behouden van zowel gezamenlijk als individueel economisch perspectief is onlosmakelijk verbonden met het met vaart optimaal benutten van de huidige kansen op milieugebied,” voegt hij daaraan toe. “Met de Green Deal aanpak maken we alvast een stap in de juiste richting.

Precies op de dag dat ruim tienduizend scholieren uit alle windstreken zich voor de eerste keer verzamelden op het Malieveld in Den Haag om actie te voeren voor een beter klimaatbeleid, ondertekenden afgevaardigden van de belangenverenigingen van de zee- en binnenvaart de Visie Handel en Logistiek in 2040. “Die samenloop van omstandigheden maakt 7 februari 2019 tot een gedenkwaardige dag,” zegt Janse de Jonge. “Het versterken van het concurrentievermogen van onze economie en de vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen moeten zeker met elkaar in balans zijn. Hier ligt een transitietaak voor onder meer 420 binnenhavens. De gemaakte afspraken moeten zorgen voor aantrekkelijker en schoner vervoer over water. Qua samenwerking hebben we echter nog vele stappen te nemen.

Eén front

Hoewel duidelijk is dat we doelen met elkaar moeten afstemmen en vernieuwingen moeten uitrollen, is dit in de praktijk een moeizaam traject,” vervolgt Janse de Jonge. “Het is dan ook zaak dat alle belangenverenigingen één front vormen. In deze tijd maak je afwegingen niet meer individueel, maar samen. Als bestuur heb je ook de taak om alle leden – in de goede zin van het woord – te confronteren met de toekomst en de welvaart en het welzijn van volgende generaties. Ondernemers die niet verduurzamen, noch openstaan voor innovatie, beperken bovendien op termijn de kansen voor hun eigen bedrijfsresultaten. Goede samenwerking is de sleutel tot de oplossing van alle voorliggende vraagstukken. Diverse havenbedrijven, waaronder Frisian Ports, Blueports Limburg en Port of Logistics Overijssel (POLO), een ondernemersgedreven samenwerkingsverband tussen Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle, geven momenteel daarin al het goede voorbeeld.

We hebben nu een kader voor de ontwikkeling van beleid gericht op het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van broeikasgasemissies in Nederland om de klimaatverandering te beperken. Dit tot een niveau dat in 2050 95 procent lager ligt dan dat 1990 liet zien. Om deze doelstelling te kunnen bereiken, is een streven naar 49% reductie vastgesteld voor 2030. De rol voor zee- en binnenhavens is vooral een stimulerende en faciliterende. De NVB streeft naar een geharmoniseerd beloningsysteem voor duurzame binnenvaartschepen in zee- en binnenhavens.

Speerpunten NVB

> De totstandkoming van een gezamenlijk afgestemde, landelijke strategie en uitvoeringsplannen.
> Het delen van kennis en adviseren inzake regionale en landelijke samenwerking in het kader van gewenste, toekomstbestendige binnenhavenontwikkelingen.
> Het ontwerpen van modellen, databanken en slimme systemen om steeds meer zowel uniform als efficiënt te kunnen beheren, begroten, havengelden vast te stellen en te innen.
> Energietransitie.
> Het internationaal behartigen van de belangen van de Nederlandse binnenhavens in de vorming van het Europese transportnetwerk (TEN-T).

De website havens.binnenvaart.nl biedt met het beleidsplan 2016-2020 een overzicht van alle speerpunten van de NVB.

Belangenorganisatie

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) behartigt de professionele belangen van 54 aangesloten leden, waaronder provincies, gemeenten, havenbedrijven, havensamenwerkingen en ontwikkelingsmaatschappijen. Daarbij vertegenwoordigt een zestal leden alleen al 34 gemeenten. Ook heeft de NVB geassocieerde partners, zoals consultants op het gebied van water- en havenmanagement.
De NVB is gesprekspartner voor en verzamelaar en ontsluiter van kennis op het gebied van binnenhavenbeheer, vaarwegen, zeehavens, binnenvaart en andere modaliteiten. De organisatie informeert haar leden via een jaarcongres, het NVB Nieuws, nieuwsbrieven, sociale media, masterclasses voor beginners en gevorderden en regionaal en thematisch overleg.

Snel bouwproces

Van Berlo Systeemfunderingen zorgt voor kwalitatieve laad- en loskuilen, funderingsbalken en het storten van de poeren voor de kolommen. Desgewenst verzorgt het ook de funderingspalen. Omdat alle componenten, zoals laaddocks en aanrijdverzwaringen, prefab gemaakt worden in eigen huis, is het bouwproces korter. De bouw vindt bovendien geheel weersonafhankelijk plaats, waardoor deze altijd volgens planning verloopt. Wel zo fijn voor de hoofdaannemer en de opdrachtgever.

Haven Nota 2019

Janse de Jonge wijst erop dat in de Haven Nota voor de komende twintig jaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de binnenhavens een belangrijke rol moeten spelen. “Goede inmenging lukt alleen met schaalvergroting, dus als de havens samen optrekken,” zegt hij. “Daarom gaan de NVB, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer, de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) en BOZ binnenkort rond de tafel om ver vóór eind 2019 op één lijn te komen.

“We moeten nu fors gaan scoren op met name duurzaamheid en digitalisering,” geeft hij vervolgens aan. “Zo kunnen we overslagpunten benoemen en streven naar een nationaal transportvolume over water van 50 procent, in plaats van de huidige nog geen 40 procent. Vervoer over water is per tonkilometer al gunstig voor het klimaat en vermindert de congestie op de weg. Met energietransitie is binnenkort nog meer winst te behalen. Onderling moeten we ook alle beschikbare data uitwisselen om tijdig nationale en grensoverschrijdende ambities te kunnen realiseren. Ik zie de ontstane situatie als een gouden kans voor de sector.

Strategische uitvoering

Aan de gezamenlijk opgestelde verenigingenstrategie moet een goede actielijst worden verbonden, volgens Janse de Jonge. “We moeten snel afstevenen op uitvoering,” benadrukt hij. “Aangezien connecties in Europees verband – op zich positieve – druk geven, zullen we intensief met elkaar aan de slag moeten om onze koersen te verleggen.”

De NVB maakt zich al op om de bakens te verzetten. Janse de Jonge: “Movares onderzoekt op dit moment in opdracht van de NVB wat er speelt bij de leden en hun regio. Ieder kan knelpunten en kansen aangeven. In het voorjaar van 2019 moeten alle gegevens binnen zijn en kunnen we samen met Movares gaan analyseren. De daaruit voortvloeiende koersbepaling en bijbehorende prioriteitenstelling koppelen we terug naar de leden. Besluitvorming gebeurt in de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober.”

Daags daarna, op 4 oktober, vindt het NVB jaarcongres 2019 plaats in Deventer. De organisatie daarvan is in handen van POLO, Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle.

Meer informatie:

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)
Eric Janse de Jonge, voorzitter
Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam
010 – 7989840
nvb@binnenvaart.nl

havens.binnenvaart.nl