Arthur Jager

Uitgever van special interest magazines op vastgoedgebied | Crossmediale verbinder op internet

Belangrijke data

Het artikel delen

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Online Magazines

Anticiperen op de toekomst ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt

De snel toenemende verstedelijking vraagt om vergaande anticipatie op de in 2040 verwachte, honderden miljoenen reizigers, die snel, veilig en comfortabel van A naar B willen komen met het Nederlandse Openbaar Vervoer. Daarom is ProRail, verantwoordelijk voor het drukste en meest betrouwbare spoornet van Europa, op dit moment met stakeholders in gesprek over de capaciteit van de mobiliteit van de toekomst en nieuwe duurzame initiatieven op en rond OV knooppunten.

Dag en nacht zet ProRail zich in om het snel groeiende aantal reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. “Wij vormen een dynamisch bedrijf en zijn volop in beweging,” bevestigt Astrid Bunt, directeur van ProRail Stations. “Om steeds meer passagiers en goederen te kunnen vervoeren wil ProRail meer en meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder. Dat vergt continu aandacht voor onze invloed op de samenleving en het milieu. Met de spraakmakende parels van circa het afgelopen decennium, zoals het Centraal Station van Arnhem,
Breda, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, zijn we er nog lang niet. Naast deze vijf toekomstbestendige Nationale Sleutelprojecten met de hoogst haalbare standaard, ondergaan fasegewijs meer, waaronder ook veel kleinere stations uitbreiding en vernieuwing. Wij kijken proactief vooruit en spelen tegelijkertijd in op omgevingswensen van provincies en gemeenten.

Synergie

ProRail verbindt niet alleen bestemmingen met elkaar, maar ook alle stakeholders van toekomstige en lopende projecten. Bunt: “Ons relatiemanagement is erop gericht om bij iedere nieuwe (her)ontwikkeling, zoals een stationsuitbreiding of -vernieuwing, de ontwikkeling van een stationsgebied, een gewenste onderdoorgang of rondweg bij het station, in een vroeg stadium te beginnen met een gezamenlijke ambitie en een gezamenlijke visie. We nemen bij ieder project ruim de tijd voor een gedegen voorbereiding, want we streven bovenal naar synergie, al is niet ieder station even groot. We hebben onze stakeholders hard nodig om de deur-tot-deur reis zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Steeds meer steken we in op integraal projectmanagement om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en optimale resultaten te kunnen behalen.

Stijgende lijn

Bij alle specifieke wensen en eisen van NS Stations en andere betrokken partijen, waaronder ook omwonenden en nabije vestigers, houdt ProRail Stations bovendien voortdurend de reizigersstromen in het oog. Bunt: “Reizigers moeten bij aankomst op het station en na het verlaten van het perron snel en gemakkelijk hun weg kunnen vinden naar de trein of hun bestemming elders, zonder dat zij een belemmering in hun looproute ervaren. Het station moet verder goed aansluiten op voor- en natransport en op plezierige looproutes naar zaken- en winkelcentra. Wij zorgen daarvoor in samenwerking met architecten- en ingenieursbureaus. Na grondige inventarisatie, analyse en onderlinge afstemming maken zij de benodigde draaiboeken. Wij houden de regie en koppelen alle informatie terug naar de stakeholders. We investeren dus het maximaal haalbare in het programma van eisen, dat de basis vormt voor het eindresultaat. Dat eindresltaat betreft niet alleen het resultaat bij oplevering maar steeds nadrukkelijker de toekomstvastheid, kosten en perstaties gedurende de totale levenscyclus. Verder monitoren we bij voortduring de beleving van de herontwikkelde stations. Zo zien we onze inspanningen daarin al geruime tijd beloond met een duidelijk stijgende lijn.

Perspectief

Bunt en collega’s buigen zich nu al over de verwachtingen en mogelijke oplossingen voor 2040. “We zijn daarover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), NS Stations en de Provincies, enerzijds leggen we de focus op het spoornetwerk en anderzijds bekijken we hoe snel de toekomstige ontwikkelingen op ons afkomen. We willen er tijdig klaar voor zijn om enorme aantallen reizigers probleemloos in het goede spoor te houden en aan de vraag van de toekomst te kunnen voldoen.” Bij ProRail vinden ze het concept-denken leuke materie. “Het is interessant om samen te bekijken hoe mensen anders gaan leven en werken,” zegt Bunt. “Mede vanwege het beperkte ruimtebeslag zien we het als een uitdagende puzzel om optimaal aan nieuwe behoeften te kunnen voldoen. Het spoor is essentieel voor de bereikbaarheid van ons dichtbevolkte land en de ons omringende landen. Met relatief weinig ruimtebeslag zorgen wij ervoor dat er nu al dagelijks 1,1 miljoen treinreizen worden gemaakt en jaarlijks vrijwel onbelemmerd zo’n 51 miljard tonkilometers worden gerealiseerd. Kostenbewustzijn, toegenomen efficiency en uiteenlopende technologische innovaties bieden perspectief. Toch moeten we oppassen voor bedreigingen en zo goed mogelijk bijdragen aan de niet geringe duurzaamheidsopgave.

Toekomstbestendig

Al wordt het spoor al gezien als één van de meest duurzame vormen van vervoer, toch bekijkt ProRail voortdurend hoe het nóg duurzamer kan. “We gaan slim om met de beschikbare ruimte, beperken de CO2-uitstoot met energiebesparing en mede de uitstoot van de gehele vervoersector en stimuleren circulair materiaalgebruik,” zegt Bunt. ”Zo dimmen we bijvoorbeeld, soms op verzoek van omwonenden, de stationsverlichting wanneer het kan, met de toevoeging van sensoren, en stappen we steeds meer over op LED-verlichting. Ook wekken we energie op met zonnepanelen op perrondaken. Verder moet het wisselen van modaliteiten (bijv. tram, bus. metro) mogelijk blijven, zeker nu het station in de toekomst ook de alternatieve functie krijgt van een ontmoetingsknooppunt. Kansrijk lijken bijvoorbeeld continu rijdende auto’s, die mensen afzetten en ophalen.

“Ook de duurzame fiets is steeds meer in opkomst als vervoermiddel voor voor- en natransport. De overheid wil het gebruik van de fiets blijven stimuleren met onder meer een aanzienlijke uitbreiding van het aantal rijwielstallingen. Het actieplan Fietsparkeren voorziet daarin voor de komende vijf jaar op 90 stations. Het ministerie van IenW heeft zo’n 80 miljoen euro beschikbaar gesteld. ProRail adviseert het Rijk, bouwt en onderhoud de rijwielstallingen. Goed functioneren, vooruitzien en nauw samenwerken met alle partijen is belangrijker dan ooit voor de toekomst. Dit met een scherp oog voor de dagelijkse operatie,” aldus Bunt.

Over ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zet ProRail zich 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. ProRail wil meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder, nu en in de toekomst. Verspreid over het land zijn er 13 verkeersleidingsposten. Het hoofdkantoor van ProRail is gevestigd in Utrecht. Regiokantoren zijn er in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. ProRail heeft bijna 4.000 medewerkers in dienst.

Meer informatie:

ProRail
Astrid Bunt, directeur Stations
Moreelsepark 2, gebouw de Tulpenburch,
3511 EP Utrecht
Postbus 2038, 3500 GA Utrecht
088 – 231 3100

www.prorail.nl

ProRail Logo